รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0072
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)
  The Study of Destination Management Model and Guideline for Tourism in Preserved Area of Cultural Heritages (Architecture)
หัวหน้าโครงการ : อัมเรศ เทพมา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดทำระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

2) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาทรัพยากรและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

3) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการกำหนดกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

4) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

สถิติการเปิดชม : 667 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 276 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400