รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0073
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
  Health Tourism Development with Outstanding Tourism Resources and Cooperation of Ranong Tourism Network
หัวหน้าโครงการ : บุปผา วงษ์พันธุ์ทา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาลักษณะความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนองที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ

2. เพื่อศึกษาเส้นทาง รูปแบบ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดระนอง

3. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง ด้านความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่าย และแนวคิด “ความเป็นจริงเสริม” (Augmented Reality)

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองให้รองรับความต้องการการพำนักของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 230 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 112 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400