รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0074
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย สำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย (MCLT)
  Development of Herbal Based Health Tourism in ChiangRai Province for Tourist from Republic of the Union of Myanmar, People's Republic of China, Lao People's Democratic Republic, and Kingdom of Thailand (MCLT)
หัวหน้าโครงการ : วิรุณสิริ ใจมา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาลักษณะ และความโดดเด่นของวิถีสมุนไพรในจังหวัดที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวคิดสำคัญในการสร้างการท่องเที่ยวแบบวิถีสมุนไพรของจังหวัดเชียงรายในเชิงการแข่งขันให้เป็นที่รู้จัก

2. เพื่อศึกษารูปแบบ เส้นทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีสมุนไพรที่ตรงกับแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย สำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย (MCLT)

สถิติการเปิดชม : 680 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 259 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400