รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0075
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยในรูปแบบองค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง
  Guidelines for Developing Community-based Tourism Social Enterprise in Thailand towards Destination management Organization
หัวหน้าโครงการ : จรัญยา แดงน้อย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์ผลการศึกษาด้านห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า การตลาด และการบริหารจัดการองค์กรของกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง

2. เพื่อเสนอแนวทางการในพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทยสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง

3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาองค์กรกิจการเพื่อสังคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยในรูปแบบองค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง

สถิติการเปิดชม : 769 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 463 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400