รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0076
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยสู่การเป็น Luxury Community - Based Tourism (LCBT)
  Development Research for Community - Based Tourism towards Thailand's Luxury Community - Based Tourism
หัวหน้าโครงการ : นีรชา วงศ์มาศา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การเป็น Luxury Community – Based Tourism (LCBT)

2. เพื่อสังเคราะห์อัตลักษณ์ (Identity) และการดำเนินงาน (Positioning) ของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)

3. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของชุมชนสู่การเป็น Luxury Community – Based Tourism (LCBT)

4. เพื่อศึกษาการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสู่การเป็น Luxury Community – Based Tourism (LCBT)

5. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยสู่การเป็น Luxury Community-Based Tourism (LCBT)

สถิติการเปิดชม : 360 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 126 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400