รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0078
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียร์มาร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
  The International Cooperation Development between Thailand and Myanmar, Malaysia and Vietnam under the ASEAN Tourism Strategy Plan
หัวหน้าโครงการ : ประกอบศิริ ภักดีพินิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนและศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย และเวียดนาม

2. เพื่อเสนอบทบาทและทิศทางของกลุ่มผู้ถือประโยชน์ร่วมทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการดำเนินงานความร่วมมือทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย-เมียนมาร์ ประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เวียดนาม

สถิติการเปิดชม : 717 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 246 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400