รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0116
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สำหรับตลาดพรีเมียมจากกก
  Material development and creative craft product design for premium market from Reed
หัวหน้าโครงการ : วรวุธ สุธีวีระขจร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการวิจัยระหว่างวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบ

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ ไปสู่ส่วนแบ่งตลาดที่แตกต่างออกไป เกิดเป็นแนวทางและทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์

3. เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานจากการบูรณาการร่วมกันของศาสตร์และศิลป์

สถิติการเปิดชม : 349 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400