รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0122
ชื่อโครงการ : การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของอุทยานธรณีสตูล
 
หัวหน้าโครงการ : สุวิมล เฮงพัฒนา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาองค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูลแบบยั่งยืน

2. ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมทั้งศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล

3. วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและอุปสรรคในการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

4. เสนอยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวของอุทยานธรณีสตูลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ UNESCO ในการรับรองการเป็นอุทยานธรณีโลก

สถิติการเปิดชม : 615 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 104 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400