รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0125
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทานการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2
  The development of organic tapioca starch towards supply chain in Ubon Ratchathani farmers to enhance the organic hub in the ASEAN region Phases 2
หัวหน้าโครงการ : โสภิตา สมคิด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประเมินความต้องการแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก

2.เพื่อศึกษาและประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอด โซ่อุปทาน ใน 3 มิติ อันได้แก่ มิติต้นทุน มิติเวลา และมิติความน่าเชื่อถือ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรฐานอินทรีย์โดยเฉพาะต้นน้ำในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายแก่เครือข่ายเกษตรกร

สถิติการเปิดชม : 627 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400