รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0129
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการขนส่งภายในพื้นที่เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  The development of transportation management technology at Suvarnabhumi airport Free Zone
หัวหน้าโครงการ : จรรยา ชาญชัยชูจิต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและตรวจติดตามการขนส่งสินค้า (Status Tracking System) ในรูปแบบ Web-Based Service และ Mobile Application

2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารการขนส่งสินค้า (Transportation Management System) ประกอบด้วย ระบบงานการจัดการ Supplier Management, Customer Management และ Payment Management

3.เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลของตัวชี้วัดประเมินสมรรถนะของการบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management Dashboard)

4.เพื่อปรับปรุงอัลกอริทึม สมการทางคณิตศาสตร์ และระบบปฏิบัติการ ของระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (www.smartbackhaul.com) ที่พัฒนาโดย งานวิจัยของจรรยา ชาญชัยชูจิต และคณะ (2561) ให้สามารถบูรณาการกับระบบที่พัฒนาเพิ่มในข้อ 1-3

5.เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management Technology) สำหรับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

6.เพื่อประเมินผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการขนส่งที่พัฒนาโดยโครงการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 780 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 124 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400