รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0130
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)
 
หัวหน้าโครงการ : บุญทรัพย์ พานิชการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบ ผลประโยชน์ร่วมระหว่างประเทศ รวมถึงมุมมองความคิดเห็นของ สปป.ลาว ที่มีต่อโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)

2. เพื่อศึกษาผลกระทบใน ด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ความมั่นคง สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)

3. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย บทบาทการดำเนินการ และแนวทางการดำเนินการ ในการรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) สำหรับจังหวัดชายแดนของไทยตามแนวพื้นที่การพัฒนา

4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ความมั่นคง และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)

สถิติการเปิดชม : 670 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 335 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400