รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0135
ชื่อโครงการ : แผนงานการยกระดับประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อสร้างโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดสหภาพยุโรป
  Enhancement of Trade Facilitation for Improving Value Chain of Exporting Agricultural Product to European Union
หัวหน้าโครงการ : รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เสนอแนะแนวทางการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าและสอดคล้องกับกรอบข้อตกลงว่าด้วย การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA)

2. เสนอแนะแนวทางการยกระดับระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎระเบียบการนำเข้าอาหารของสหภาพยุโรป

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรของไทยให้ไปสู่ครัวโลก

สถิติการเปิดชม : 537 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400