รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0136
ชื่อโครงการ : การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่เมืองเศรษฐกิจชายแดน
  Logistics Management at Baan Huak Phusang Phayao to Step Border Trade Up to be Border Economic Zones
หัวหน้าโครงการ : ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

2. เพื่อเสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

3. เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาเพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่เมืองเศรษฐกิจชายแดน

สถิติการเปิดชม : 865 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 359 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400