รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0138
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม้ผลเศรษฐกิจใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  Development of the Supply Chain Management on New Economic Fruits in Lower Northern Part of Thailand
หัวหน้าโครงการ : พีระศักดิ์ ฉายประสาท : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาการผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีเพื่อการพาณิชย์

2. เพื่อพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งกล้วยหอมทองและทุเรียนหมอนทอง

3. เพื่อพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และทุเรียน หมอนทองเพื่อการจำหน่ายตลาดในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ต้นทุน กำไร ของการผลิตและแปรรูปกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และทุเรียนหมอนทอง

สถิติการเปิดชม : 726 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 237 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400