รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0139
ชื่อโครงการ : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาประเทศ
  Human Capital in Logistics and Supply Chain Industry According to the New Strategic Development of Thailand
หัวหน้าโครงการ : นณริฏ พิศลยบุตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประมวลองค์ความรู้จากวรรณกรรมปัจจุบันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการเตรียมกำลังคน และสังเคราะห์บทเรียนเป็นบทสรุปภาพรวมทางด้านองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2.เพื่อนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในปัจจุบัน ความสำคัญของอุตสาหกรรมในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์

3.เพื่อฉายภาพทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต ภายใต้ปัจจัยกระทบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

4.เพื่อประมวลองค์ความรู้ทางด้านเครื่องมือในการเตรียมกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.เพื่อประมาณการความต้องการกำลังคนในสาขาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

6.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการเตรียมกำลังคนของต่างประเทศ

7.เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 511 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (128 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400