รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0142
ชื่อโครงการ : การสร้างแบรนด์ของเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
 
หัวหน้าโครงการ : ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

2. พัฒนาแบรนด์ของเมือง (City brand) เพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดพัทลุง

3. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดพัทลุง

สถิติการเปิดชม : 586 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 246 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400