รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0143
ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0:แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้
  The Strategic Plan for Sustainable Urban Tourism Development to Support Thailand 4.0 :Lampang Cultural and Ceramic Tourism City
หัวหน้าโครงการ : กรวรรณ สังขกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและทบทวนช่องว่างทางการตลาด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลำปาง

2. เพื่อขับเคลื่อนแผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม: ลำปางเซรามิกซิตี้

3. เพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวของเมืองลำปาง

สถิติการเปิดชม : 548 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 56 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400