รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0145
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 
หัวหน้าโครงการ : บุญรัตน์ บุญรัศมี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

2. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขอเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP รองรับการจำหน่ายและเชื่อมการท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม

4. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากลไกและเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สถิติการเปิดชม : 663 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 107 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400