รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62W0001
ชื่อโครงการ : โครงการจากผักตบชวาสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น (From Water Hyacinth Parasite to Energy Using Hydrothermal Carbonisation) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund Institutional Links
  From Water Hyacinth Parasite to Energy Using Hydrothermal Carbonisation
หัวหน้าโครงการ : แหลมทอง ชื่นชม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเตรียมวัสดุคาร์บอนและเฟสของเหลวจากผักตบชวาที่ได้ในประเทศไทย โดยกระบวนการ HTC และศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุและเฟสของเหลวที่เตรียมได้

2. เพื่อนำวัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้มาศึกษาสมบัติการเก็บประจุไฟฟ้าแบบยิ่งยวด

3. ศึกษาการนำไปเพิ่มปริมาณการผลิตวัสดุคาร์บอน และ เฟสของเหลว ในต้นแบบการผลิตขนาดกลาง

สถิติการเปิดชม : 872 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 66 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400