รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RGU6280006
ชื่อโครงการ : การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์สืบพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอสและมะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลันชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  Detection of genetic predisposition to myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia
หัวหน้าโครงการ : จันทนา ผลประเสริฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอสและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าว

2 เพื่อสามารถให้คำปรึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอสและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

3 เพื่อทราบอุบัติการณ์และชนิดของการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอสและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 713 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400