รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780001
ชื่อโครงการ : กลไกการสอดแทรกและการทำให้เกิดรูรั่วที่ระดับโมเลกุลของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงของเชื้อแบซิลลัสทูริงจิเอนซิส
  The Molecular Basis of Membrane Insertion and Pore Formation of Bacillus thuringiensis Mosquito-Larvicidal delta-Endotoxin
หัวหน้าโครงการ : ชนันท์ อังศุธนสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานของกลไกการสอดแทรกและการทำให้เกิดรูรั่ว (membrane insertion & pore formation) ของโปรตีนสารพิษฆ่าลูกน้ำยุง (mosquito-larvicidal ?-endotoxin) ของเชื้อ Bacillus thuringiensis โดยจะเลือกใช้โปรตีนสารพิษชนิด Cry4B เป็นแบบอย่างเริ่มแรกของ
สถิติการเปิดชม : 1,457 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400