รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780005
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลภายในเซลล์ประสาทภายหลังการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
  -
หัวหน้าโครงการ : ศุขธิดา อุบล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุขธิดา อุบล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษากลไกของการตายของ neuron ภายหลังการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าว่าเป็นการตายแบบ apoptosis หรือ necrosis

2. ศึกษา phosphorylation ของ macromolecules ในเซลล์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเปรียบเทียบกับเซลล์ชนิดเดียวกันที่ได้รับจากการกระตุ้นโดยacetylcholine ทั้
สถิติการเปิดชม : 1,311 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 87 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400