รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780011
ชื่อโครงการ : การศึกษาชีววิทยาประชากรของแมลงเบียน(ศัตรูแมลงวันผลไม้) ในประเทศไทย
  Population Biology of Fruit-Fly Parasitoids in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สังวรณ์ กิจทวี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สังวรณ์ กิจทวี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ทำการสำรวจและค้นหาแมลงเบียน

2. ปรับปรุงการเพาะเลี้ยงและศึกษารายละเอียดของแมลงเบียนที่พบ

1 เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมลงเบียนชนิด D. longicaudata-like และศึกษารายละเอียดของแมลงเบียนชนิด D. longicaudata-like ที่เลี้ยงได้

2 หาวิธีเพาะเลี้ยงและ
สถิติการเปิดชม : 1,968 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 172 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400