รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780013
ชื่อโครงการ : การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันในประเทศไทย
  Bioremediation of Oil-polluted Water in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์
ทีมวิจัย :
อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและคัดเลือกสายพันธ์ของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติย่อยสลายน้ำมันที่เหมาะสม

2. ศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ที่ได้คัดเลือกและการย่อยสลายน้ำมัน

3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลายน้ำมันของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เช่น ปร
สถิติการเปิดชม : 1,534 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 341 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400