รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780022
ชื่อโครงการ : การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
  Beta-Globin Gene Haplotypes and Mitrochondrial DNA Polymorphisms in Ethnic Groups of Thai Population
หัวหน้าโครงการ : กุลนภา ฟู่เจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กุลนภา ฟู่เจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรียดี เอ็นเอในชนกลุ่มน้อยที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

2. ศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่พอจะมีอยู่บ้างแล้วเกี่ยวกับดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของนิวเคลียร์ ดีเอ็นเอ โดยใช้โพลีมอร์ฟิส
สถิติการเปิดชม : 1,352 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 145 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400