รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780024
ชื่อโครงการ : การเตรียมเลคตินบริสุทธิ์จากปูทะเลไทย และการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
  The Purification of Lectin from Thai Marine Crabs and Its Technical Development for Application in Screening and Diagnosis of Cancer
หัวหน้าโครงการ : ปรัชญา คงทวีเลิศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปรัชญา คงทวีเลิศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : เพื่อแยกสารชีวโมเลกุลชนิดเลคติน (lectin) จากปูทะเลไทย (Scylla serrata) ให้บริสุทธิ์ และศึกษารายละเอียดระดับโมเลกุล พร้อมกับคุณสมบัติที่จับกับน้ำตาล ซึ่งพบว่ามีความสามารถทำปฏิกิริยาได้อย่างจำเพาะต่อน้ำตาลชนิด sialic acid ใน glycoconjugates ที่มีน้ำต
สถิติการเปิดชม : 1,410 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400