รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780025
ชื่อโครงการ : การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยที่สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านเชื้อมาลาเรีย
  Studies on Genetic Selection of Thai Malaria Vectors Refractory to Malarial Parasites and Enzymes Associated with Refractoriness
หัวหน้าโครงการ : ปรัชญา สมบูรณ์
ทีมวิจัย :
ปรัชญา สมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาดูว่ามี malaria-refractory genes อยู่ในประชากรของยุงก้นปล่องพาหะ มาลาเรียของประเทศไทย กลุ่ม Anopheles dirus, An. minimus และ An. maculatus หรือไม่ จากวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการโดยใช้มาลาเรียของหนู

P. y. nigeriensis เป็นรูปแ
สถิติการเปิดชม : 1,417 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 50 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400