รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780028
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนตัวกลมทะเลที่เป็นอิสระบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
  Species Diversity of Free-Living Marine Nematodes in Shrimp Culture Ponds
หัวหน้าโครงการ : จิตติมา อายุตตะกะ
ทีมวิจัย :
จิตติมา อายุตตะกะ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อทราบความหลากหลายของชนิดไส้เดือนตัวกลมทะเลที่เป็นอิสระบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง

2 เพื่อจำแนกสัตว์พวกนี้ระดับชนิด พร้อมด้วยรายละเอียดทางอนุกรมวิธานของแต่ละชนิดพร้อมจัดทำคู่มือการจำแนกชนิดไส้เดือนตัวกลมทะเลที่เป็นอิสระบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย

3
สถิติการเปิดชม : 1,397 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400