รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780029
ชื่อโครงการ : การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์ปีก
  Techniques for Determining the Metabolizable Energy Content of Poultry Feeds.
หัวหน้าโครงการ : สุชีพ สุขสุแพทย์
ทีมวิจัย :
สุชีพ สุขสุแพทย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยสำหรับสัตว์ปีก

2. หาเทคนิคที่เหมาะสมในสภาพของไทย ในการประมาณค่าพลังงานใช้ประโยชน์ แยกตามประเภทของวัตถุดิบ

3. หาสมการประมาณค่าพลังงานใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม สำรหับวัตถุดิบหลักที่ใช้ทั่วไป ในสัตว์ป
สถิติการเปิดชม : 1,680 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 197 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400