รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3880003
ชื่อโครงการ : การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ในขบวนการลอกแบบดีเอ็นเอของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มเพื่อเป็นเป็าหมายใหม่ในการรักษาโรคมาลาเรีย
  Study on DNA replicating enzymes of Plasmodium falciparum as new chemotherapeutic targets against malaria
หัวหน้าโครงการ : พรทิพย์ เพ็ชรมิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : 1 ทดสอบฤทธิ์ของยาชนิดต่างๆที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่และมีคุณสมบัติยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ซึ่งเกี่ยวข้องในขบวนการลอกแบบดีเอ็นเอ (DNA replication) ในระยะมีเพศ (gametocyte)ของเชื้อ P. falciparum ในหลอดทดลอง และรวมถึงการทดสอบกับยาที่ทำให้สายดีเอ็นเอ
สถิติการเปิดชม : 1,023 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400