รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3880005
ชื่อโครงการ : การติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดและการกระจายของประชากรของกระทิงและวัวแดงในประเทศไทยฯ
  Monitoring populations of gaur and banteng in Thailand with a special emphasis on poppulations in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
หัวหน้าโครงการ : สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
ทีมวิจัย :
สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับขนาดและการกระจายของประชากรของกระทิงและวัวแดงในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอนุรักษ์ทางภาคเหนือของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติปางสีดาและบริเวณใกล้เคียง

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงควา
สถิติการเปิดชม : 965 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400