รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3880006
ชื่อโครงการ : การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ในแมลงวันผลไม้โดยใช้กลุ่มฮีดช้อคยีนเป็นโมเดล
  Molecular genetic studies of tephritid fruit fly through heat shock gene family
หัวหน้าโครงการ : สุจินดา ธนะภูมิ
ทีมวิจัย :
สุจินดา ธนะภูมิ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. แยกยีนหลายตัวในตระกูล heat shock จากแมลงวันผลไม้ชนิดที่มีความสำคัญในประเทศไทย เช่น แมลง oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis) และ แมลง melon fly (Bactrocera curcubitae)

2. สร้าง Genomic DNA libraries และ/หรือ cDNA libraries ของแมลงวันผลไม้ดังกล่าวซ
สถิติการเปิดชม : 1,072 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400