รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3880009
ชื่อโครงการ : การวิจัยเพื่อค้นหาสารต้านมาลาเรียจากพืชสมุนไพรไทย
  A search for antimalarial agents from Thai medicinal plants
หัวหน้าโครงการ : กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะของกราฟ k*-extendable

2. เพื่อที่จะศึกษาความสุมพันธ์ระหว่างกราฟ k*-extendable กับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ดีกรีของจุดในกราฟ

3. เพื่อที่จะขยายผลงานวิจัยเรื่องกราฟ k*-extendable ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4. เพื่อที่จะขยาย
สถิติการเปิดชม : 1,422 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 174 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400