รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA4080003
ชื่อโครงการ : การศึกษาสมมติฐานการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งแบบสองขั้นตอนในขบวนการการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก
  Two his hypothesis for head and neck squamous cell carcinogenesis
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : เพื่อที่จะหาความถี่ที่ถูกต้องของการเกิดภาวะสูญเสียเฮทเทอร์โรไซโกท บนโครโมโซมที่14และ13 ในมะเร็งโพรงหลังจมูกและหาตำแหน่งที่เกิดการขาดของโครโมโซมที่พบบ่อยที่สุด สำหรับโครโมโซมที่ 14 เนื้องอก 39 ราย ถูกคัดเลือกเพื่อที่จะทำแผนที่การขาดของโครโมโซมด้วย
สถิติการเปิดชม : 1,030 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400