รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA4080012
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์เชิงอณูชีวฟิสิกส์ของการเกิดรูรั่วในผนังเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นโดยชิ้นส่วนโปรตีนสารพิษจากเชื้อบาซิลลัส ทูริงไจเอนซิส
  Molecular Biophysical Analysis of Pore-Formation in Artificial Membranes by a Putative Transmembrane Fragment of a Bacillus thuringiensis delta-Endotoxin
หัวหน้าโครงการ : ชนันท์ อังศุธนสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : เพื่อการศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกลไกการสอดแทรกและการทำให้เกิดรูรั่วในผนังเนื้อเยื่อที่เกิดโดยโปรตีนสารพิษชนิด Cry4B
สถิติการเปิดชม : 1,187 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400