รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA4080020
ชื่อโครงการ : ระบบไม่เชิงเส้นในการจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงนิเวศน์วิทยา :ระบบรวม และระบบแยก
  Nonlinear system in ecological modelling: coupled and decoupled systems
หัวหน้าโครงการ : ยงค์วิมล เลณบุรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยงค์วิมล เลณบุรี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมปรับระดับของการส่งเข้าของสารอาหาร (nutrient input) ที่จะสามารถควบคุมให้คุณภาพของน้ำอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ
สถิติการเปิดชม : 917 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400