รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA5980045
ชื่อโครงการ : ผลของน้ำมันมะพร้าว และ/หรือโปรตีนที่แยกได้จากเนื้อมะพร้าวแก่จัดต่อการทำงานของหลอดเลือดในหนูแรทเพศผู้วัยกลางชีวิต
  Effects of coconut oil and/ or proteins isolated from mature coconut kernels on vascular functions of middle-aged male rats
หัวหน้าโครงการ : ฉวีวรรณ จั่นสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉวีวรรณ จั่นสกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. Separate coconut oil and coconut protein from lyophilized-dried coconut milk.

2. Study the effects of 8 weeks oral gavage of coconut oil or coconut protein of middle-aged male rats on

2.1 Animal body weight and food intake.

2.2 Serum glucose and lipid profile as well as on liver and kidney functions.

2.3 Animal basal blood pressure and heart rate in anesthetized rats.

2.4 Vascular functions and the underlying mechanisms on isolated thoracic aorta in the in vitro preparation.

3. Develop coconut protein as a health product for preventing or prolonging healthy vascular function for the ageing.

สถิติการเปิดชม : 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400