รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA5980046
ชื่อโครงการ : การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน
  Functional characterization and optimization of LEC1 and BBM genes controlling somatic embryogenesis in order to shortening tissue culture process in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
หัวหน้าโครงการ : ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. To clone LEC1 and BBM genes from oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)

2. To functionally characterize LEC1 and BBM genes controlling somatic embryogenesis in oil palm during tissue culture process using Arabidopsis

3. To optimize the oil palm tissue culture condition in order to accelerate the somatic embryogenesis using genetic information of genes controlling this process

สถิติการเปิดชม : 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400