รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6080019
ชื่อโครงการ : การเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายจากเพลิงไหม้โดยใช้วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
  Strengthening of Fire-Damaged Reinforced Concrete Beams Using Fiber-Reinforced Composite Materials
หัวหน้าโครงการ : อัครวัชร เล่นวารี
ทีมวิจัย :
อัครวัชร เล่นวารี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. To investigate the residual flexural response of RC beams after exposure to the elevated temperatures.

2. To assess the effectiveness of fiber-reinforced composite materials on strengthening fire-damaged RC beams.

3. To propose an analytical model to predict the behavior of fire-damaged RC beams strengthened with fiber-reinforced composite materials.

4. To propose the recommendations on strengthening fire-damaged RC beams using fiber-reinforced composite materials.

สถิติการเปิดชม : 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400