รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6080021
ชื่อโครงการ : การบูรณาการเมแทโบโลมิกส์และทรานสคริปโทมิกส์เพื่อความเข้าใจในแมแทบอลิซึมของซัลเฟอร์ในช่วงการสุกของผลทุเรียน
  Integration of metabolomics and transcriptomics for understanding sulfur metabolism in durian fruit ripening
หัวหน้าโครงการ : ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ
ทีมวิจัย :
ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 2.1 ระบุยีนที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการสุกของทุเรียนสองสายพันธุ์ ชะนีและหมอนทอง

2.2 ศึกษาซัลเฟอร์เมแทบอลิซึมในผลทุเรียน

2.3 ศึกษาลักษณะสมบัติของยีน/เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับซัลเฟอร์เมแทบอลิซึม เช่น methionine gamma-lyase

สถิติการเปิดชม : 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400