รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6080039
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยผลกระทบจากกิจกรรมและภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน ต่อระดับความพึงพอใจในชีวิต สุขภาพ และความสามารถทางปัญญา ของผู้สูงอายุไทย
  The Effects of Selected Activities and Child-rearing on Life Satisfaction, Health and Cognitive Ability among Elderly Thais
หัวหน้าโครงการ : ดุษณี เกศวยุธ
ทีมวิจัย :
ดุษณี เกศวยุธ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical research) ผลกระทบจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และภาระการเลี้ยงดูบุตรหลาน ต่อความผาสุก (well-being) ของผู้สูงอายุไทย เปรียบเทียบกับประชากรวัยอื่นๆ
สถิติการเปิดชม : 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400