รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280106
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์ทางเคมีของอนุพันธ์? (1-2) แมนนาน ที่พบบนพื้นผิวของเชื้อวัณโรค
  Chemical Synthesis of ?(1-2)mannan Cap Derivatives Found on the Surface of Mycobacterium tuberculosis
หัวหน้าโครงการ : ศิวรัตน์ บุณยรัตกลิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) Develop rapid synthetic methodology for the ?(1?2)oligomannoside and investigate different reaction parameters which may affect the efficiency of polymerization

2) Study the immunological property of chemically synthesized ?(1?2)oligomannosyl cap

3) Develop a method to conjugate a thiol linker with the ?(1?2)oligomannoside

สถิติการเปิดชม : 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400