รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA3880003
ชื่อโครงการ : กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย: ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน
  Poetry as an Intellectual and Spiritual Force in Contemporary Society: Experiences from Thai, British, American, French and German Literatures
หัวหน้าโครงการ : เจตนา นาควัชระ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจตนา นาควัชระ
หัวหน้าโครงการ
สุทธิชล โพธิรังษี
ผู้ช่วยนักวิจัย
สาวิตรี ทองอุไร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิจัย
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
มาลิทัต พรหมทัตตเวที
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมพร วาร์นาโด
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุดาวรรณ สินธุประมา
ผู้ช่วยนักวิจัย
นฤมล ง้าวสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธวัช บุญเรือง
ผู้ช่วยนักวิจัย
ดวงมน จิตร์จำนงค์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศรวณีย์ สุขุมวาท
ผู้ช่วยนักวิจัย
นฤมล กาญจนทัต
ผู้ช่วยนักวิจัย
อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
จาตุรี ติงศภัทิย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา มาศะวิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา วรรณเชษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี วีระวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,576 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,879 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400