รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA3880004
ชื่อโครงการ : ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท
  -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวหน้าโครงการ
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รณี เลิศเลื่อมใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมปอง ไตตุมแก่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญา ลีลาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัททิยา ยิมเรวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
แสวง มาละแซม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรณู วิชาศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จ้าวหงหยิน -
นักวิจัยร่วมโครงการ
คำจอง -
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยรรยง จิระนคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนาพร เศรษฐกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ก.ย. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,699 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5,697 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400