รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA3980011
ชื่อโครงการ : โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  The Study of Local histories and cultures
หัวหน้าโครงการ : ศรีศักร วัลลิโภดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวหน้าโครงการ
ธิดา สาระยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรชัย สุจิตต์
ที่ปรึกษา
ปราณี วงษ์เทศ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ย. 2539
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,557 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 450 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400