รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580005
ชื่อโครงการ : การจำลองแบบของระบบไม่เชิงเส้นในชีววิทยาและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
  Modeling of Nonlinear Systems in Biology and Medicine:Theroy and Applications
หัวหน้าโครงการ : ยงค์วิมล เลณบุรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยงค์วิมล เลณบุรี
หัวหน้าโครงการ
สาธินี เลิศประไพ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สิทธิพงศ์ รักตะเมธากุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
มาลี ศรีพรหม
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรพล เนาวรัตน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมคิด อมรสมานกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิ มิง ถัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
มโหสถ ปั่นโภชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณภา คุณพสุเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. Develop necessary theory, techniques and tools to construct and analyze models of nonlinear systems.

2. Construct appropriate models of nonlinear systems such as the hormone secretion system, mechanical ventilation, bacteria growth in the presence of antibiotics, blood flow, tumor growth, disease transmission, and other biological processes of current interest.

3. Analyze the models theoretically and numerically to gain insights leading to useful suggestions for control/management strategies.
สถิติการเปิดชม : 1,450 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 90 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400