รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580009
ชื่อโครงการ : อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทยภาคเหนือ
  Power,Space and Ethnic Identities : Cultural Politics of Nation - State in Northern Thai Society
หัวหน้าโครงการ : ยศ สันตสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยศ สันตสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
อรัญญา ศิริผล
ผู้ช่วยนักวิจัย
วาสนา ละอองปลิว
ผู้ช่วยนักวิจัย
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวิช จตุวรพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ขวัญชีวัน บัวแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาทำความเข้าใจกับการเมืองเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทยภาคเหนือ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีความสลับซับซ้อนของการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้น โครงการนี้เป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจกับกระบวนการและ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างพยายามสร้างขยายและแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม และสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ๆ และรัฐอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ในบริบททางกายภาพและความสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลาย

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร อาชีพ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ในบริบทของปฏิสัมพันธ์และการเลื่อนไหลข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรม เช่น การดำรงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน หรือการอพยพไปหางานทำในพื้นที่ต่าง ๆ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีความขัดแย้งในกระแสของการพัฒนา เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของการเมืองเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และการเปิดพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชนต่าง ๆ
สถิติการเปิดชม : 8,676 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6,039 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400