รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4880001
ชื่อโครงการ : ชีววิทยาจีโนมมะเร็ง การวิจัยและการนำไปใช้
  Malignancy Genome Biology Researches and Applications
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต
ผู้ช่วยนักวิจัย
นริศร คงรัตนโชค
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิชัย พรธนเกษม
ผู้ช่วยนักวิจัย
นคริทร์ กิตกำจร
ผู้ช่วยนักวิจัย
วันเพ็ญ พลเยี่ยม
ผู้ช่วยนักวิจัย
รุ่งทิวา รัตนวราภรณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
โชติกา สุญาณเศรษฐกร
ผู้ช่วยนักวิจัย
เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศุภกิจ โขวุฒิธรรม
ผู้ช่วยนักวิจัย
ประสิทธิ์ ภวสันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนตกานต์ ตันสถิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นุสรา หัวไผ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรภพ เกียรติพงศ์สาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดนัย ทิวาเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีริชุดา ปัทมดิลก
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษยามาศ ชีวสกุลยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรางค์ ตรีรัตนชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดำรง ตรีสุโกศล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนพ ช่วงโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นรินทร์ วรวุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย นิรุตติศาสน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริวรรณ สัพพะเลข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 522 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400