รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5180008
ชื่อโครงการ : ชีววิทยาจีโนมมะเร็ง: ผลของการลดลงของหมู่เมททิลโดยทั่วไป
  Malignancy Genome Biology: Global Hypomethylation Consequences
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
รุ่งนภา หิรัญสถิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรชัย นพวิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนพัช สรรพาวัตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติภา พวงไพโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัชวรรณ ธนาศุภวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกศกัญญา สัพพะเลข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกาศิต รัตนตันหยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิษเฎศ ทองสิมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัศมน กัลยาศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชติกา สุญาณเศรษฐกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนตกานต์ ตันสถิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริศร คงรัตนโชค
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนพ ช่วงโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นครินทร์ กิตกำธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ภวสันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภกิจ โขวุฒิธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : Genomic hypomethylation is one of the most common molecular events in the multistep carcinogenesis (1-5). This epigenetic process results in chromosomal instability (6-9), increased mutation events (10), and altered gene expression (11). Recently, we explored general characteristics and consequences of the global hypomethylation by evaluating methylation statuses of long interspersed element-1 (L1) repetitive sequences (3, 12, 13). Our recent publication in Nucleic Acids Research (13) also the first who described methylation statuses of endogenous DNA double strand breaks (EDSBs) and proposed EDSBs as a possible linkage between global hypomethylation and genomic instability (13). Our ongoing researches are the roles of L1 methylation in cancer. We are exploring the mechanisms if and how L1 methylation controls gene expression and chromosomal instability.
สถิติการเปิดชม : 1,471 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 111 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400