รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5980008
ชื่อโครงการ : การศึกษาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคตับแบบเรื้อรัง
  Novel Diagnostic and Predictive Markers of Chronic Liver Diseases
หัวหน้าโครงการ : พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
ปรัชญา คงทวีเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรพร นิ่มเสมอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะวรรณ ชัยลภากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงณภัสร์ ตูยปาละ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณีรัตน์ รักษายศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุมาพร ลิโมทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพงษ์ พุทธดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชญา คล้ายพึ่งสินธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนทร ชลประเสริฐสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพัต จันทรวิสูตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัชชา ปิ่นเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์ทอง ทวีทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติยศ ภู่วรวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วร์ ลุวีระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมล สุวรรณการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรธิดา สงวนหมู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัญชัย พยุงภร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พีรพรรณ โปธาเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัทธพล คุณาดิเรก
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญชู ศิริจินดากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญชัย บุญหล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : The aims of this research project are to

1) Identify new biomarkers that predict treatment response and help to personalize decision-making to antiviral therapy in patients with chronic viral hepatitis

2) Identify new biomarkers that could predict disease progression and risk stratification in patients with non-malignant CLD

3) Identify new tumor markers for early diagnosis and predicting clinical outcome of patients with HCC and CCA

4) Elucidate new molecular mechanisms and biomarkers of HCC and CCA that could lead to the development of more effective anticancer therapy

สถิติการเปิดชม : 485 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400